1. متقاضی میبایست فاقد هرگونه چک برگشتی و اقساط معوق بانکی باشد.
  2. شماره همراه متقاضی میبایست در سیستم اپراتور سیم کارت حتما بنام خود متقاضی باشد.
  3. -سن متقاضی نباید کمتر از ۱۸ سال تمام و بیشتر از ۶۷ سال تمام باشد.
  4. ثبت درخواست خرید اقساطی متقاضی،به هیچ وجه به منزله استفاده از تسهیلات خرید اقساطی یا تحویل کالا مورد درخواست نمیباشد.
  5. واجد شرایط بودن متقاضی دریافت تسهیلات خرید اقساطی کالا،منوط به تائیدیه نهایی دپارتمان اعتبار سنجی قسطی رو می‌باشد.
  6. چنانچه در هر مرحله از فرآیند اخذ تسهیلات و خرید اقساطی،تخلف متقاضی به هر شکل محرز گردد،مجموعه قسطی رو مجاز به توقف و رد درخواست متقاضی می‌باشد و پیگیری قضایی تخلف یا تخلفات متقاضی برای دپارتمان حقوقی قسطی رو محفوظ می‌باشد.