پس از ثبت سفارش کالا یا کالاهای مورد نظر و بعد از تحویل کامل مدارک،ضمائم و ضمانت های درخواستی و دریافت تائیدیه نهایی از مجموعه قسطی رو،کالای شما ظرف مدت ۴۸ الی ۷۲ ساعت کاری به آدرس اعلامی شما ارسال خواهد شد.

?مجموعه قسطی رو به جهت ارج نهادن به اصل مهم تکریم مشتریان عزیز خود،هیچ گونه هزینه ارسالی دریافت نخواهد نمود و ارسال تمامی کالاهای مشتریان به سراسر کشور رایگان خواهد بود.