پس از ثبت سفارش کالا یا کالاهای مورد نظر و بعد از تحویل کامل مدارک،ضمائم و ضمانت های درخواستی و دریافت تائیدیه نهایی از مجموعه قسطی رو،کالای شما ظرف مدت ۴۸ الی ۷۲ ساعت کاری به آدرس اعلامی شما ارسال خواهد شد.

📢مجموعه قسطی رو به جهت ارج نهادن به اصل مهم تکریم مشتریان عزیز خود،هیچ گونه هزینه ارسالی دریافت نخواهد نمود و ارسال تمامی کالاهای مشتریان به سراسر کشور رایگان خواهد بود.